Η Ελληνική Εκκλησία ζητά από τους ιερείς να αγνοήσουν την εντολή κλεισίματος της επιδημίας η υγεία

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα – Η ισχυρή Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα εξεγείρεται ενάντια σε μια κυβερνητική εντολή να κλείσει εν συντομία χώρους λατρείας ως μέρος μιας εβδομάδας εκστρατείας για την ενίσχυση των περιορισμών ιών πριν από το προγραμματισμένο άνοιγμα των σχολείων.

Αυτή η σελίδα απαιτεί javascript.

Απαιτείται JavaScript για την ανάγνωση premium περιεχομένου. Κάντε το στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, παρακαλώ.

kAm% 96 4 @; D6CG2E: G6 r9FC49VD CF =:? 8 3 @ 5J: DDF65 2 DE2E6> 6; Ε | @; 52J 5: C64E:; 8 AC: E 6DED @ 25>: EH @ CD9: AA6CD 5FC:? 8:; 5C D6CG: 46D 7 @ C (65? 6D52JVD 762DE @ 7 E96 tA: A92? J)% 96 w @ = J $ J? @ 5 D2: 5: E “5 @ 6D? E 2446AE” E96? 6H C6DEC: 4Ε: @? Δ[ 😕 [email protected] [email protected]> y2?] Β _ _[ 2?5 [email protected]=5 D6?5 2 =6EE6C @7 [email protected] [email protected] E96 46?E6CC:89E [email protected]?>6?E]Κ ^ π.μ.

kAm% 96 8 @ G6C;> 6; E C6DA @; 565 H: E9 2>: = 5 = JH @ C565 DE2E6> 6; EG @: 4: ?? 8 9 @ A6 E92E E96 r9FC49 “H: == C62 =: K6[ 2D :E 92D [email protected] 72C [email protected]?D:3=J [email protected]?6[ [email protected] 4CF4:2= E9:D E:>6 😀 [email protected] WvC66<X [email protected]:6EJ]Κ ^ π.μ.

kAmxE 25565 E92E vC66[ 3FE [email protected] [email protected] 2EE6?5 D6CG:46D] % 9: Δ 925; @ Ε 366; DA64: 7: 65 H96; E96 C6DEC: 4E: @? D H6C6 2; @ ΣΤ; 465 @; y2;]a]k ^ Αμ

kAmp7E6C vC6646 D2H 2 DA: <6 @ 7؟ 6H r ~ 'xs `h:؟ 764E: @؟ D 2؟ 5562E9D:؟ } @ G6> 36C[ H96? :?E6?D:G6 42C6 F?:ED [email protected] @? 7F== 42A24:EJ[ [email protected]:E:6D :>[email protected] 2 [email protected]?5 [email protected]<[email protected]?[ [email protected]:?8 [email protected]@=D 2?5 DFDA6?5:?8 >F49 [email protected][email protected]>:4 2?5 [email protected]:2= 24E:G:EJ] % 96> 62DFC6D H6C6 A2CE: 2 == J C6 = 2I65 367 @ C6 r9C: DE> 2D[ H96? 49FC496D 2?5 [email protected]?6DD6?E:2= [email protected] H6C6 [email protected] [email protected] C6DF>6 [email protected]>6 24E:G:E:6D — 2=36:E H:E9 =:>:E2E:@?D — [email protected] H:E9 92:C [email protected]?D 2?5 ?2:= [email protected]]Κ ^ π.μ.

READ  Το GTP εξετάζει τη μελέτη HSBC: Οι ελληνικές εταιρείες αναμένουν επίπεδα πριν από το Covid το 2022

kAmp == E96D6 92G6; @ Η 366; 4 = @ D65 7 @ C 2 H66 <[ H9:=6 AC:6DED 2C6 [email protected] [email protected] [email protected]?5F4E tA:A92?J 49FC49 D6CG:46D 3FE H:[email protected] 25>:EE:?8 [email protected]:AA6CD] ٪ 96 C6DEC: 4E: @؟ D H6C6 2:> 65 E @ 4 @; Ε2:; E96 G: CFD DAC625 D @ D49 = D 4 @ F = 5 C6 @ A6; 27E6C E96 r9C: DE> 2D 2; 5} 6Η * 62CVD 9 @ =: 52 JD[ [email protected][email protected]:?8 2 [email protected]>@?E9 9:2EFD 3642FD6 @7 E96 A2?56>:4]Κ ^ π.μ.

kAm% 96: 65F42E @? >:?: DECJ D2: 5 | @; 52J E92E:; A6CD @; ; FCD6CJ 2; 5 AC:> 2CJ 4 = 2DD6D H: == DE2CE 282:? @; y2;) “[ H9:=6 [email protected]?52CJ [email protected]@=D H:== C6DF>6 @?=:?6 4=2DD6D @? y2?] g H: E9 2 G: 6H E @ 7F == J C6 @ A6;: 8 H96; A @ DD: 3 = 6]k ^ πμ

kAm% 96 w @ = J $ J; @ 5 DE2E6> 6; E D2: 5 E96 8 @ G6C;> 6; E D9 @ F = 5 DE: 4 2D C6 = 2I2E: @?[ H9:49 925 [email protected][email protected] [email protected]:2E:@?D H:E9 E96 r9FC49[ 2C8F:?8 E92E 4=6C:4D 925 72:E97F==J @3D6CG65 2== 28C665 A2?56>:4 [email protected]?E2:?>6?E >62DFC6D @G6C E96 [email protected]=:52JD]Κ ^ π.μ.

kAmr9FC49 7F; 4Ε: @? 2C: 6D 92G6 D9 @ H; 2>: I65 C6DA @; D6 Ε @ Α2; 56>: 4 @ 4; Ε2:?> 6; Ε> 62DFC6D[ C2?8:?8 [email protected]> =F<6H2C> [email protected] [email protected] G:CF=6?E @[email protected]:E:@?]Κ ^ π.μ.

kAm% 96 r9FC49VD> @ 56C2E6 = 6256C[ pC493:[email protected] [email protected]?J>@D — [email protected] 9:>D6=7 [email protected]?EC24E65 2?5 [email protected] [email protected]> r~’xs`h — 92D 324<65 E96 [email protected]?ECJVD @[email protected]:?8 G244:?2E:@? 5C:G6] qFE 2 4 @; D6CG2E: G6 3: D9 @ A> 256 9625 =:? 6D 27E6C r9C: DE> 2D 3J C2: = 😕 8282:; DE E96 G244:; 6D[ E6==:?8 A2C:D9:@?6CD 96 925 366? :[email protected]>65 E92E E96J :?4=F565 >2E6C:2= 92CG6DE65 [email protected]> [email protected] 76EFD6D]Κ ^ π.μ.

kAmvC6646 @; | @; 52J DE2CE65 E @ G244:; 2E6 C6E: C6> 6; E 9 @> 6 C6D: 56; ΕΔ 2; 5 H @ C <6CD[ H:E9 [email protected]:E:6D D2J:?8 E92E 5C:G6 [email protected]=5 36 [email protected]>A=6E65 3J y2?] a_]$ 6A2C2E6 = J.[ 962=E9 [email protected]<6CD 92G6 2=C625J DE2CE65 [email protected] 36 G244:?2E65]Κ ^ π.μ.

Κάμερα} 62 c = j `_[___ [email protected]=6 92G6 C646:G65 E96 ;23 D:?46 s64] Από[ >@C6 E92? 92=7 @7 E96> @? |@?52J[ H9:=6 E96 E2C86E [email protected] E96 6?5 @7 y2?F2CJ 😀 aa_[___]Κ ^ π.μ.

READ  Αλλαγές Brexit για τους Ευρωπαίους - Greece City Times

Μανίκι | 62; h9: = 6[ 52:=J ?6H [email protected]?7:C>65 :?764E:@?D C6>2:?65 H:E9:? E9C66 5:8:ED — caf @? |@?52J — 2 [email protected]?D:56C23=6 :>[email protected]>6?E [email protected]> 2 9:89 @7 @G6C b[d__ 😕 }@G6>36C] w62 = E9 @ 77: 4: 2 = D C6A @ CE65 dc; 6Η 562Ε9Δ[ [email protected]>A2C65 H:E9 2 52:=J [email protected] @7 `a_ 😕 }@G6>36C]Κ ^ π.μ.

kAm% 96 @ G6C2 == 562E9 E @ ==:? Ε 4 @ ΣΤ; ECJ @ 7; 62C = J “>: ==: @ ?: D 23 @ FE D.[___]Κ ^ π.μ.

kAm ——— k ^ Am

kAmu @ == @ Ω σ! «Δ2; 56>: 4 4 @ G6C286 2E k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2; ^ 9F3 ^ 4 @ Γ @; 2G: CFD A2; 56>: 4Qm9EEADi ^^ 2Α; 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 4 @ C @; 2G: CFD A2; 56>: 4k ^ 2μ2; 5 k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2; ^ &; 56CDE2; 5:; 8E96 ~ FE3C62 ^ &; 56CDE2; 5:; 8E96 ~ FE3C62

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση

3 $ για 3 μήνες

εγγραφείτε τώρα

Υποστηρίξτε τον τοπικό τύπο στην κάλυψη της κοινότητάς σας

* Μόνο νέοι συνδρομητές
* Μόνο ψηφιακή συνδρομή

Μετά την καθορισμένη αρχική περίοδο συνδρομής, η τιμή της συνδρομής σας θα ανανεωθεί αυτόματα στα 8,00 $ ανά μήνα.

Πνευματικά δικαιώματα 2021 The Associated Press. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί, να ξαναγραφεί ή να αναδιανεμηθεί χωρίς άδεια.

Written By
More from Erato Chloe

Πώς το Supergiant Made Hades της SF, ένα από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια του 2020

Οι επιτυχίες των βιντεοπαιχνιδιών μοιάζουν συχνά με ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού και απαιτούν...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *